ติดต่อเรา


กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
High-Tech Crime Unit

อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Building No.8, 4th Floor, Royal Thai Police
Pathumwan, Bangkok 10330


โทรศัพท์: 0-2205-2627
โทรสาร:   0-2652-5063
อีเมล:        team@hightechcrime.org

                    กรณีใช้ Google Map ให้ระบุคำค้นจุดหมายปลายทาง เป็น  บก.สสท.

IT Support Division, Royal Thai Police