ติดต่อเรา

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาคาร 33 ชั้น 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


โทรศัพท์: 0-2205-2627
โทรสาร:   0-2652-5063
อีเมล:        team@hightechcrime.org


IT Support Division, Royal Thai Police