วิธีการค้นหาหมายเลข Facebook ID

         การดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับ Facebook นั้น ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญ คือการระบุ
Facebook ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ชื่อเพจ ชื่อเฟสบุ๊ก ต่าง ๆ อาจ
ใช้ชื่อซ้ำกันได้ เพื่อให้สามารถระบุได้อย่างชัดเจน จึงควรระบุด้วยหมายเลขประจำตัวเฟสบุ๊ค 
หรือ Facebook ID ส่วนวิธีการค้นหา สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ค้นหา Facebook เป้าหมาย  เมื่อพบแล้วให้ทำการคัดลอก Profile ของผู้ใช้งาน
   Facebook ตัวอย่างเช่น www.facebook.com/hightech.crime   
ให้ใช้เมาส์
   คลิ๊กเลือกที่ช่องสำหรับพิมพ์ใส่ชื่อเว็บ ด้วยการกดเมาส์ค้างไว้ขณะเลือกชื่อเว็บ
   ทั้งหมดให้
เป็นแถบสีน้ำเงิน ตามหมายเลข 1)   จากนั้น กดปุ่ม Ctrl + C หรือ คลิ๊ก
   เมาส์ขวา เลือกเมนู Copy 
เพื่อทำการคัดลอกชื่อ Facebook Profile ดังกล่าว ตาม 2)

    

2. เข้าไปที่เว็บไซต์ findmyfbid.com ด้วยการพิมพ์ชื่อเว็บ ตามหมายเลข 1) แล้วพิมพ์ชื่อ
    Facebook Profile ของเป้าหมาย ลงในช่องสำหรับสืบค้น หากได้ทำการคัดลอกไว้แล้ว
    ให้กดปุ่ม Ctrl + V หรือ  คลิ๊กเมาส์ขวา ที่ตรงช่องสำหรับสืบค้น หมายเลข 2)  แล้วเลือก
    เมนู Paste (วาง) จากนั้น กดปุ่ม Find ตามหมายเลข 3)3. ผลลัพธ์ที่ได้ จะปรากฎหมายเลข Facebook ID เป็น 100002106320699