ประวัติ

     กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี มีจุดเริ่มต้นจาก ศูนย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (High-Tech Crime Center) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง ตร. ที่ 225/2547 ลง 2 เม.ย.2547 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2547 – 30 มิ.ย.2548 โดยมี พล.ต.อ.นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ พล.ต.ท.ชาตรี สุนทรศร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนวางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สืบสวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี 

     ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 ได้จัดตั้ง ”ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี” (ศตท.) ขึ้น เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2548 – 6 ก.ย.2552 มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการกระทำผิดกฎหมายโดยใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

     จากนั้น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 แยก ปอท. ออกจาก ศตท. โดยยังคงมีกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี  เป็นกองกำกับการหนึ่งในสังกัด บก.สสท. เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจลดช่องว่างระหว่างความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจน
ทำหน้าที่ส่งเสริมให้สถานีตำรวจทั่วประเทศสามารถรับแจ้งความในคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี โดย กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี เป็นหน่วยให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้าน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การสืบสวนทางเทคนิค การเก็บรักษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถรับฟังในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลได้ ตลอดจนเร่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้การสนับสนุนคดีที่มีความซับซ้อน และปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่น