สร้างแรงบันดาลใจ


รายการตำรวจอินดี้
พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน

YouTube Video






YouTube Video



YouTube Video


บทเรียนจากนกอินทรีย์

YouTube Video




Nobuyuki Tsujii  นักเปียนโน ตาบอดแต่กำเนิด


พ.ต.อ.นิเวศน์ฯ กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

YouTube Video



"Maybe, the most inspirational video ever..."

YouTube Video



YouTube Video




No Arms, No Legs, No Worries! 


"อุปสรรคมีไว้ให้ฝ่าฟัน"

YouTube Video





"ใจเขาใจเรา"

YouTube Video




"มุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน"

YouTube Video




"รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต"

YouTube Video