เกี่ยวกับหน่วยงาน

         กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) มีอำนาจหน้าที่ตาม ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2563  หน้าที่ 15 ข้อ (ช) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.63