เกี่ยวกับหน่วยงาน

กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
 • งานอำนวยการของกลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสนับสนุนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดที่ได้รับมอบ หมายหรือร้องขอ
 • สนับสนุนการตรวจสอบด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เชิงลึก เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอ
 • ตรวจสอบหลักฐานของกลางในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและวิเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการสืบสวนทางเทคนิค รวมทั้งวิเคราะห์หาวิธีป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสืบสวนทางเทคนิค รวมทั้งวิเคราะห์หาวิธีป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปฏิบัติการ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 • เก็บรักษาพยานหลักฐานของกลางในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยจัดเก็บตามหลักมาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนตรวจสอบได้ในระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งส่งมอบคืนแก่ผู้เกี่ยวข้องเมื่อกระบวนการตรวจสอบวิเคราะห์เสร็จสิ้น
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 • งานพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี
 • งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย