SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  114k v. 1 Mar 31, 2017, 1:40 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
Ĉ
View Download
สถิติคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ปี 2553-2559  15k v. 1 Mar 31, 2017, 1:24 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
Ċ
View Download
เรื่องราวของ พล.ต.อ.ชาตรี สุนทรศร บุคคล..ที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดย พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน  141k v. 1 Jun 1, 2013, 7:36 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
Ċ
View Download
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปี 2555  5796k v. 1 Dec 19, 2012, 6:34 PM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
Ċ
View Download
เอกสารประกอบคำบรรยาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560  1698k v. 1 Mar 31, 2017, 1:48 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
Ċ
View Download
มหันตภัยร้าย WannaCry Ransomware   158k v. 1 May 16, 2017, 9:26 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
Ċ
View Download
ภาคผนวกรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการสื่อสังคมออนไลน์กับ ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ใน คณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๕ โดย พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน  148k v. 1 May 30, 2013, 8:13 PM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
กรณีศึกษาที่ชายไทยจำนวนมากโดนหลอกให้โชว์ผ่าน Web Cam แล้วถูกแอบบันทึกไว้ และถูกขู่ให้โอนเงิน  Jul 2, 2014, 8:29 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
ตรวจสอบก่อนโดนคนร้ายสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงิน  Jul 6, 2014, 10:03 PM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
กฤษฎีกาตีความอำนาจของพนักงานสอบสวนในการขอข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  Aug 29, 2012, 9:07 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
http://bit.ly/1oV8Tav  Mar 4, 2014, 11:01 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
บทความ หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 62 โดย พ.ต.อ.นิเวศน์ อาภาวศิน   Aug 29, 2012, 9:08 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
คำแนะนำและแนวทางการป้องกัน http://bit.ly/VxD4dy  Jul 6, 2014, 10:01 PM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
http://bit.ly/1n81SBi   Mar 4, 2014, 11:14 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
bit.ly/1fF09Tw  Mar 4, 2014, 11:00 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
  Aug 29, 2012, 9:14 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin
ċ

View
  Jan 2, 2013, 1:39 AM Pol.Maj.Gen.Niwate Arpawasin