รายชื่อผู้เคยผ่านการฝึกอบรมฯ

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการสืบสวนอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
Showing 69 items
ยศชื่อนามสกุลเพศรุ่น
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
ยศชื่อนามสกุลเพศรุ่น
ร.ต.ต. มกันฑ์ คงสิทธิ์ ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. นพดล รุจิวีราพร ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. จิรวัฒน์ บุรีงาม ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. ภัทราวุธ บุญยะพัน ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. ศักรินคร์ เกิดสำอางค์ ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. เอกพจน์ ช่วยสงค์ ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. อาจรีย์ ชูอาวุธ หญิง 2555/1 
ร.ต.อ. กนธีร์ สุทธิภูล ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. วรศักดิ์ รอดสัมฤทธิ์ ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ปรีชา ชัยยศ ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ชูเกียรติ พินิจมนตรี ชาย 2555/1 
พ.ต.ท. อรชุน วุฒิเสมอเกียรติ ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. ภัทรพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. นพดล ช่างเรือน ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ธนพงศ์ พึ่งศักดิ์ ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. วุฒิภัทร นภาโชติ ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. จำรุณ เดชปั้น ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. เชิดชัย ถนอมชีพ ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. บดินทร์ ร้อยกรอง ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ศักดิ์ชาย สิทธิชมภู ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. จักริน พิริยะจิตตะ ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. สมชาย ชูแ้ก้ว ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. จักรธร เลาหภิชาติชัย ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. ศักดา สุนารัตน์ ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. บรรจง ชาญศรี ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. ไพโรจน์ แก้วทอง ชาย 2555/1 
พ.ต.ท. ธรรศภณ สาราพฤษ ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. สมโภชน์ เข็มเพชร์ ชาย 2555/1 
ร.ต.อ. ขวัญชาติ จันทะ ชาย 2555/1 
ร.ต.ท. นวิยา เกษศิริโยธิน หญิง 2555/1 
ร.ต.อ. เพิ่มวุฒิ ประทุมราช ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. เอนกชัย ไทรหยี ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. สัณห์กมล เหลืองกุลวัฒน์ ชาย 2555/1 
ร.ต.ต. ปิยมิตร ศรีหรัญ ชาย 2555/1 
พ.ต.ต. นโรดม คิดถูก ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. สรายุทธ แสงทอง ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. รัชพล สะสม ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. นิธิศ ศรีสละ ชาย 2555/2 
พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ฉวีนิล ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. สุชาติ ขวัญใจ ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. พิพัฒน์ พงษ์ธนานิกร ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. เดชชาติ มูลมณี ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. ศักรินทร์ เกิดสำอางค์ ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. บดินทร เพ็ญสูตร ชาย 2555/2 
ร.ต.ต. ปรัชญ์พงศ์ แก้วแกมจันทร์ ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. อดิศร จันทร์สุวิทย์ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. ธิติพงษ์ สียา ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. ศิริชาติ จันทร์พรมมา ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. ชาตรี ทองอ่อน ชาย 2555/2 
ร.ต.ต. เอกพล สุทธิรักษ์ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. ศิรินทร์ กาญจนาภิรมย์ หญิง 2555/2 
พ.ต.ต. ปิยวุฒิ พงศ์ไพบูลย์ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. วัชระ เทพเสน ชาย 2555/2 
พ.ต.ท. วรธัช วิชุชวาณิชย์ ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. จรัญญู เครือแวงมนต์ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. สาโรจน์ จอกโคกสูง ชาย 2555/2 
พ.ต.ท. สุธี เจากสิกร ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. ณัฐพล รัตนมงคลศักดิ์ ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. กิตติชัย โถวิเชียร ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. สมเกียรติ ดวงมาลย์ ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. เชาวฤทธิ์ ทุนร่องเช้า ชาย 2555/2 
ร.ต.ท. ชัยวิชญ์ สุทำเลา ชาย 2555/2 
ร.ต.อ. กิตติธร นาคเกลี้ยง ชาย 2555/2 
ร.ต.ต. ธีระวัฒน์ จริยานุวัฒน์ ชาย 2555/2 
พ.ต.ต. โสพัฒน์ สุพรรณวิวัฒน์ ชาย 2555/2 
ร.ต.ต. สุวัฒน์ โตคุ้มท้วม ชาย 2555/2 
ร.ต.ต. อดุลย์ อินทร์ปราบ ชาย 2555/2 
Showing 69 items