รองผู้บังคับการ สนับสนุนทางเทคโนโลยี

ก้องกฤดาคม กิตติถิระพงษ์
ผู้กำกับการ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี

 ยศ       ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
 พ.ต.ท.หญิง มนชนกจำรูญโรจน์ รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ 
      รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ 
   รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ 
 พ.ต.ท. ชานนท์ คำนวนศักดิ์ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 พ.ต.ต. วิจักษณ์ หงส์เจริญ สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 
  สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
    รอง  สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ร.ต.อ. กิตติคุณ ตั้งเผ่าเสถียร รอง  สว.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ส.ต.ต. วรนนท์ เอ่งฉ้วน ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ส.ต.ต. วรายุทธ กุลชาติ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ส.ต.ต.หญิง ภาวดี ฮิ่นเซ่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ส.ต.ต. ธวัชชัย เจ๊ะสาและ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ  
 ส.ต.ต. อภิสิทธิ์ ปัญญาพรม ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ส.ต.ต. ภพ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ
 ส.ต.ต. ธีระศักดิ์ กลัดสำเนียง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ