ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอมุลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 25 – 30 พ.ย.64 ณ 25 พ.ย.2564

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ 10 ม.ค.2565

ร่างขอบเขตของงานโครงการระบบสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ณ 13 ม.ค.2565

ประกวดราคาซื้อโครงการโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) ณ 24 ม.ค.65 โดย เริ่มขายซองตั้งแต่ 24 ม.ค.65 - 23 ก.พ.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 21 ก.พ.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 29 มี..65

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 11 ก.ค.65

ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 25 ก.ค.65

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) ณ 25 ก.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 22 ส.ค.65

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ ณ 1 ก.ย.65