ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในเว็บไซต์ บช.สอท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำโครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการบูรณาการระบบสารสนเทศประกาศในเว็บไซต์

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (e – bidding)

ประกาศกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) 

(e – bidding))

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์ข้อมูลคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เอกสารประกวดราคาโครงการจ้างทำโครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการบูรณาการระบบสารสนเทศเผยแพร่ในเว็บไซต์ บช.สอท.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนภารกิจตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือผู้กระทำผิด (Digital Mobile Forensic at the Crime Scene)

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อโครงการจัดหาเรื่องมือสนับสนุนภารกิจตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือผู้กระทำผิด (Digital Mobile Forensic at the Crime Scene) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ส่งประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนภารกิจตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือผู้กระทำผิด (Digital Mobile Forensic at the Crime Scene) เพือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ 

เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาการจ้างทำโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (e – bidding))

ประกาศประกวดราคาโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่าง 13 - 16 มิ.ย.2566

ประกาศกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เรื่อง  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เผยแพร่เอกสารประกวดราคาการจ้างจัดทำโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อยื่นข้อเสนอ กำหนดดาวโหลดเอกสาร 26 พ.ค.2566 - 11 มิ.ย.2566 สอบถามรายละเอียด 7 มิ.ย.2566 กำหนดยื่นข้อเสนอ 12 มิ.ย.2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ประกาศและประกวดราคาการจ้างทำ โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์ม  การตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 โครงการพัฒนาระบบรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ณ วันที่ 9 ก.ย.66

ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล ณ วันที่ 2 มี.ค.66

ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอมุลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน 25 – 30 พ.ย.64  ณ 25 พ.ย.2564

ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   ณ 10 ม.ค.2565

ร่างขอบเขตของงานโครงการระบบสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน   ณ 13 ม.ค.2565

ประกวดราคาซื้อโครงการโครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding) ณ 24 ม.ค.65 โดย เริ่มขายซองตั้งแต่ 24 ม.ค.65 - 23 ก.พ.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 21 ก.พ.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 29 มี..65

ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ  11 ก.ค.65

ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ณ 25 ก.ค.65

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)  ณ 25 ก.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ณ 22 ส.ค.65

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ  ณ 1 ก.ย.65


ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ณ 30 ม.ค.66

เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ณ 7 ก.พ.66